Οι εκδόσεις μας

Οι σημειώσεις – βοηθήματα που παρέχουμε στους μαθητές μας στοχεύουν στην ενημέρωση και πλήρη υποστήριξη τους στη διάρκεια της μαθησιακής τους προσπάθειας και την κατανόηση της ύλης.